Pravidla a podmínky pro užívání

1. Základní ustanovení

Společnost HARTMANN – RICO a.s. je vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.lecbarany.cz, které jsou dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon předmětem autorskoprávní ochrany. Provozovateli patří veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který provozovatel umísťuje na těchto stránkách, včetně (ale nikoliv pouze) textu, designu stránek, obrázků a multimediálních souborů.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání stránek se řídí platnými právními předpisy a těmito pravidly. Tato pravidla se vztahují na kteroukoliv osobu, která navštíví tyto internetové stránky. Takový uživatel vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek provozovatele a užije jakoukoliv informaci umístěnou na těchto internetových stránkách.

2. Rozsah informací

Obsah stránek provozovatele je vytvářen VIP lékaři a produktovými manažery provozovatele.

Obsah, který vytvoří uživatelé používáním těchto stránek, například publikované informace od uživatelů, příp. informace, které poskytne uživatel položením dotazu v poradně, položením dotazu v FAQ atd., patří provozovateli.

Provozovatel usiluje o to, aby informace na jeho stránkách byly správné a úplné, přesto provozoval nenese žádnou odpovědnost plynoucí z užití jakýchkoliv informací z jeho stránek, zejména (ale nikoliv pouze) plynoucí z neúplnosti či nepřesnosti informací na nich uvedených.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv ze svých stránek odstranit jakýkoli obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah, který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.

Provozovatel tedy zejména nenese žádnou odpovědnost za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek provozovatele
 • obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují uživatelé stránek

4. Užívání stránek

Uživatel se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani ostatních uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti stránek jinak než pro vlastní potřebu, tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu do obsahu stránek
 • zasahovat do bezpečnosti stránek
 • zasahovat jiným uživatelům do užívání stránek
 • rozesílat nevyžádané zprávy (spam) a řetězové zprávy
 • šířit na těchto stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek

5. Všeobecný souhlas s konkrétním užitím

Při použití spadajícím do rozsahu předběžného souhlasu s užitím musí být vždy uveden zdroj a aktivní odkaz na stránku provozovatele, ze které byla informace převzata.

Provozovatel uděluje uživatelům výslovný souhlas s použitím následujících informací za výše uvedených podmínek:

Produktové informace z následujících produktových skupin:

 • Vlhká terapie
 • Tradiční materiály
 • Kompresivní terapie
 • MediSety

a to pouze z následující informace k jednotlivým produktům:

 • Charakteristika
 • Výhody
 • Indikace
 • Kontraindikace
 • Typ rány
 • Fáze hojení
 • Balení a kódy VZP
 • Jak produkt funguje
 • Způsob aplikace
 • Často kladené otázky (FAQ)
 • Kombinovat s
 • Složení produktu

Ostatní informace ke konkrétním produktům jako studie a kazuistiky jsou z takového využití vyloučeny.

Výslovně jsou z automatického souhlasu s převzetím vyloučeny následující informace:

 • Klinické studie
 • Kazuistiky – případové studie
 • Fotky
 • Kontakty na lékaře ze „Sítě lékařů“
 • Detail/profil lékaře
 • Hra CombiSensation
 • Produktové informace kategorie Vakuová terapie – bezvýhradně všechny informace v dané kategorii jsou zakázány
 • Případné videonahrávky s ukázkou použití jednotlivých produktů

Ve všech ostatních případech nespadajících do rozsahu výslovného souhlasu (viz výše) jakékoliv nakládání s informacemi podléhá autorskému zákonu a vyžaduje předchozí souhlas provozovatele.

5. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup a používání stránek www.lecbarany.cz nepodléhá poplatku.

Přístup na stránky www.lecbarany.cz může být ze strany provozovatele úplně či částečně podmíněn registrací, která může vyžadovat poskytnutí některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel prohlašuje, že s těmito údaji bude nakládat pouze v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány.

6. Závěrečná ustanovení

Pravidla používání stránek jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění na stránky.

Provozovatel je oprávněn pravidla měnit kdykoliv bez předchozího oznámení. Provozovatel oznámí změnu upozorněním na internetových stránkách. Souhlas s novým zněním vyjádří uživatel tím, že bude tyto stránky nadále používat.

Datum vydání 27. 1. 2010